Kysymyksiä ja vastauksia vuoden 2016 alussa voimaan tulleeseen asbestilakiin

Kysymys: Tuleeko ennen uuden asetuksen voimaan tuloa tehdyt asbestikartoitukset uusia?

Vastaus: Kun kartoitus on kattanut kaikki purettavat ja työstettävät rakenteet, on kartoitus riittävä vaikka se olisi tehty ennen 1.1.2016.

Kysymys: Miten voidaan tehdä läpiviennit ja kiinnikkeiden poraus asbestipitoiseen rakenteeseen?

Vastaus: Ensisijaisesti asbestipitoinen materiaali on poistettava ennen läpiviennin tekoa. Läpiviennin teko märkäsahauksella tai- porauksella voidaan tehdä asbestipurkutyönä ilman osastointimenetelmää, kun sahauksessa käytetty vesi ja syntynyt jäte saadaan kerättyä talteen luotettavalla tavalla ja niitä käsitellään asbestijätteenä. Pienimuotoinen kiinnikkeiden poraus (enintään 10 kpl / huoneisto) voidaan tehdä ilman asbestipurkutyölupaa, kun porauksessa syntyvän pölyn leviäminen on estetty tehokkaasti. Työssä on käytettävä asbestityön edellyttämiä henkilönsuojaimia.

Kysmys: Tuleeko asbestin laatu selvittää aina ennen purkutöitä vaikka se ei onnistuisi ilman merkittävää haittaa vai voidaanko asbestikartoituksessa todeta, että ei voida selvittää ja purkutyö tulee tehdä asbestipurkutyönä?

Vastaus: Niiden rakenteiden osalta, joiden asbestipitoisuutta ei kartoituksessa ole voitu selvittää, selvitys tehdään näytteenotolla ennen purkutyön aloittamista. Kartoitukseen merkitään tiedot kartoituksen ulkopuolelle jääneistä rakenteista.

Kysmys: Miten toimitaan, jos rakenteissa sijaitsee rakennepiirustusten mukaan asbestipitoisia materiaaleja?

Vastaus: Purkutyö tehdään asbestityönä luvan omaavan tahon toimesta. Jos purettavaa rakennetta ei ole voitu osoittaa asbestivapaaksi, on sen purkutyö tehtävä osastointimenetelmällä. Kartoitusta on päivitettävä rakenteista esiin tulevien kartoittamattomien rakenteiden osalta materiaalianalyyseillä.

Kysymys: Voidaanko poistettuja asbestimateriaaleja uusiokäyttää?

Vastaus: Asbestipitoisia materiaaleja uusiokäyttö on kielletty. Jäte on pakattava, merkittävä ja toimitettava kaatopaikalle asbestijätteelle osoitettuun paikkaan.

Lähde: Aluehallintovirasto