Työntekijöiden lähettämistä koskeva laki voimaan

Työntekijöiden lähettämistä koskeva uusi laki tuli voimaan 18.6.2016. Lakia sovelletaan silloin, kun ulkomainen työnantaja lähettää työntekijöitään työskentelemään tilapäisesti Suomeen rajat ylittävän palvelusopimuksen perusteella.

Uudessa laissa ei muutettu lähetetyn työntekijän työehtoja koskevia säännöksiä. Lähetetylle työntekijälle on maksettava vähintään suomalaisen yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Työntekijöitä lähettävällä ulkomaalaisella yrityksellä on oltava Suomessa edustaja. Lähettävän yrityksen on myös huolehdittava työaika-asiakirjoista sekä vuosilomakirjanpidosta. Uutena velvollisuutena lähettävän yrityksen on tehtävä ennakkoilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Suomen työsuojeluviranomaiselle.

Ulkomailta palveluita hankkivan tilaajan velvollisuutena on huolehtia, että lähettävä yritys tekee laissa tarkoitetun ennakkoilmoituksen työntekijöiden lähettämisestä. Tämä velvollisuus voidaan helpommin täyttää ottamalla asiasta lauseke tilaajan ja lähetettävän yrityksen väliseen sopimukseen.

Rakennusalalla rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle asetetaan uudessa laissa erityinen menettelyvelvoite, joka perustuu keskeisiltä osin rakennusalan työehtosopimuksen sisältämään malliin. Jos lähetetty työntekijä ilmoittaa rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle, ettei hänelle ole maksettu lain mukaista vähimmäispalkkaa, rakennuttajan tai pääurakoitsijan on välittömästi pyydettävä lähettävältä yritykseltä selvitys maksetusta palkasta. Rakennuttajan tai pääurakoitsijan ei kuitenkaan tarvitse tutkia, onko työntekijälle maksettu hänelle kuuluva palkka. Pelkkä selvityksen pyytäminen riittää.

Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä suomalaiselle tilaajalle, jos tilaaja ei ole auttanut työsuojeluviranomaista tavoittamaan lähettävän yrityksen edustajaa. Jos tilaaja ei tavoita lähettävää yritystä, välttääkseen laiminlyöntimaksun tilaajan on esitettävä työsuojeluviranomaiselle selvitystä siitä, miten se on pyrkinyt tavoittamaan lähetettävää yritystä. Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä tilaajalle myös, jos rakennusalalla pääurakoitsija tai rakennuttaja ei ole pyytänyt lähettävältä yritykseltä selvitystä lähetetylle työntekijälle maksetusta palkasta.

Näin tilaat palveluita ulkomailta

Tee sopimus ulkomaisen palveluntarjoajan kanssa aina kirjallisesti. Ota sopimukseen maininta, jonka mukaan lähettävän yrityksen on tehtävä ennakkoilmoitus ja asetettava edustaja Suomeen.

Jos työsuojeluviranomainen pyytää tietoa lähettävän yrityksen edustajasta, ota välittömästi yhteyttä lähettävään yritykseen ja pyydä tieto siitä, miten edustaja voidaan tavoittaa. Toimita tieto työsuojeluviranomaiselle. Jos et saa tietoa tai tavoita lähettävää yritystä, ilmoita työsuojeluviranomaiselle, miten olet yrittänyt tavoittaa lähettävää yritystä.

Rakennusalalla toimiva rakennuttaja tai pääurakoitsija: jos lähetetty työntekijä tekee ilmoituksen siitä, ettei hänelle ole maksettu lain mukaista vähimmäispalkkaa, pyydä välittömästi lähettävältä yritykseltä selvitys työntekijälle maksetusta palkasta. Toimita saatu selvitys ja selvityspyyntö lähetetylle työntekijälle ja hänen niin pyytäessään myös työsuojeluviranomaiselle. Jos lähettävä yritys ei toimita tietoa, ilmoita tämä tieto selvityksenä lähetetylle työntekijälle.

Lähetetty työntekijä voi tehdä ilmoituksen rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle suullisesti. Selvityspyynnöt ja selvitykset on syytä toimittaa aina kirjallisesti.

Muista myös tilaajavastuulain velvoitteet jo ennen sopimuksen tekemistä.